Kwestie prawne

Przed skorzystaniem z tej witryny prosimy zapoznać się z Kwestie prawnymi oraz z Polityką zarządzania plikami cookie. Skorzystanie z tej witryny jest równoznaczne z akceptacją Kwestii prawnych i Polityki zarządzania plikami cookie. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj z tej witryny.

 

Grupa Coloplast zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania i uzupełniania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, bez powiadamiania kogokolwiek.

Niniejsza witryna stanowi własność i jest zarządzana przez Grupę Coloplast z siedzibą w Danii. Grupa Coloplast prowadzi tę witrynę w celach informacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością witryny. Informacje zamieszczone na tej witrynie mogą być pobierane jedynie w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności pozostaną nienaruszone. Kopiowanie, powielanie, publikowanie, zamieszczanie w innych serwisach, podawanie do ogólnej wiadomości, przesyłanie lub dystrybucja w jakikolwiek sposób zawartości strony, w tym materiałów tekstowych, graficznych oraz audio i wideo, do celów publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Grupy Coloplast jest zabronione. Dane kontaktowe Departamentu Prawnego.

 

Produkty Coloplast

W niektórych krajach, przedstawiane produkty Coloplast mogą być niedostępne lub dostępne pod inną nazwą. Wskazania dotyczące ich użycia mogą również różnić się w zależności od kraju. Przed użyciem, należy zawsze skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą i zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

 

Prawa autorskie

Należy przyjąć, że wszystko, co można zobaczyć lub przeczytać na tej witrynie, jest objęte prawami autorskimi, o ile nie podano inaczej, i może być wykorzystywane jedynie zgodnie z warunkami przedstawionymi w Kwestiach prawnych. Grupa Coloplast nie gwarantuje, że sposób wykorzystania przez użytkownika materiałów zamieszczonych na tej witrynie nie jest naruszeniem praw osób/instytucji trzecich, nienależących do Grupy Coloplast lub z nią powiązanych. Materiały graficzne są własnością lub zostały wykorzystane za zgodą Grupy Coloplast. Wykorzystywanie tych materiałów graficznych przez użytkownika lub osoby przez niego upoważnione jest zabronione, chyba że jest zgodne z warunkami przedstawionymi w Kwestiach prawnych. Każde nieupoważnione wykorzystanie materiałów graficznych może stanowić pogwałcenie praw autorskich, praw handlowych, prawa prywatności i jawności oraz regulacji prawnych dotyczących przesyłania danych.

 

E-mail

Wszelkie wiadomości i materiały przesyłane przez użytkownika na witrynę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym dane, pytania, komentarze, propozycje i inne, są i będą traktowane przez Grupę Coloplast lub jej podmioty zależne jako jawne i niezastrzeżone, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej klauzuli. Użytkownik wyraźnie zrzeka się poufności w odniesieniu do takich materiałów i przyznaje Grupie Coloplast lub jej podmiotom stowarzyszonym nieodpłatną licencję na przetwarzanie i wykorzystywanie tych materiałów do jakichkolwiek celów, w tym, bez ograniczeń, do powielania, ujawniania, przekazywania, publikowania, nadawania oraz podawania ich do ogólnej wiadomości. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Grupę Coloplast jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych we wszystkich informacjach przesyłanych na witrynę w jakimkolwiek celu, w tym, bez ograniczeń, w celu rozwoju, produkcji i marketingu produktów z użyciem tych informacji.

 

Informacje na stronie internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na witrynie były dokładne i aktualne. Niemniej jednak, Grupa Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji. Ponadto, Grupa Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści witryny.

Informacje zamieszczone na tej witrynie nie są jednoznaczne z poradą medyczną. W razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia problemu zdrowotnego, należy zawsze skonsultować się z licencjonowanym pracownikiem służby zdrowia.

 

Znaki towarowe i logo

Znaki towarowe i logo zamieszczone na stronie internetowej są znakami towarowymi Grupy Coloplast. Żadna treść zamieszczona na witrynie nie powinna być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, zaprzeczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek znaków towarowych zamieszczonych w witrynie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Grupy Coloplast lub innej osoby/instytucji będącej w posiadaniu znaków towarowych zamieszczonych w witrynie.

 

Odnośniki

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie są kontrolowane przez Grupę Coloplast. Łącza są zamieszczane dla wygody użytkownika strony. Grupa Coloplast nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn i nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub obrażenia będące pośrednim następstwem korzystania z innych witryn.

Tworzenie łączy do naszej witryny jest mile widziane. Dopuszczalne jest tworzenie łączy hipertekstowych do tej witryny, o ile treść łączy nie zawiera stwierdzenia lub nie sugeruje, że Grupa Coloplast lub jakikolwiek z jej podmiotów zależnych jest sponsorem lub wyraża poparcie dla treści witryny osoby/instytucji zamieszczającej łącze. Własności intelektualne i materiały objęte prawami autorskimi zamieszczone w naszej witrynie nie mogą być wykorzystywane w innych witrynach.

 

Kontakt z Grupą Coloplast

W przypadku pytań dotyczących Kwestii prawnych, zasad rządzących witryną lub sposobu korzystania z witryny, prosimy o kontakt z Departamentem Prawnym Grupy Coloplast

Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych