Polityka Grantów Edukacyjnych

Od 1 stycznia 2018 r.  Coloplast jako firma z branży technologii medycznych, która stosuje Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych MedTech Europe nie będzie już udzielać indywidualnym pracownikom ochrony zdrowia (Healtcare professionals-HCP) bezpośredniego wsparcia finansowego na rzecz udziału w wydarzeniach naukowych organizowanych przez stronę trzecią.

 

Tam gdzie dopuszczają to krajowe przepisy prawa, regulacje i branżowe kodeksy postępowania, Coloplast może udzielać grantów edukacyjnych na postęp edukacji medycznej na rzecz szpitali (placówka ochrony zdrowia), stowarzyszeń i innych podmiotów trzecich.

 

Proces wsparcia edukacji będzie mógł odbywać się tylko poprzez granty na cele edukacyjne, przekazywane bezpośrednio do wnioskującego podmiotu, np. placówki ochrony zdrowia (Healthcare Organization - HCO).

 

Udzielenie przez Coloplast grantu edukacyjnego nigdy nie może być uzależniane od jakichkolwiek przeszłych, bieżących lub potencjalnych zakupów, wynajmu, zalecania, przepisywania, używania, dostarczania lub zamawiania produktów lub usług Coloplast.

 

Kliknij tutaj by przejść do korporacyjnej wersji strony.

Czytaj więcej na temat polityki udzielania grantów

Dowiedz się więcej

 Przejrzystość grantów


Firma Coloplast będzie mogła wewnętrznie ustalać kategorię (typy) HCO, które z punktu działania firmy mogą być uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego, nie będzie mogła jednak wskazywać konkretnych osób które powinny być objęte finansowaniem edukacji.
W sytuacji, kiedy grant edukacyjny będzie ufundowany w celu wsparcia uczestnictwa pracowników ochrony zdrowia w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie, to organizacja ochrony zdrowia otrzymująca grant będzie w całości i wyłącznie odpowiedzialna za wybór uczestników. Dokładny zapis odnośnie tego warunku będzie zawarty w pisemnej umowie dotyczącej grantu.  
Wydarzenia edukacyjne o statusie międzynarodowym muszą mieć status „zatwierdzone” w systemie weryfikacji konferencji (CVS – europejski system weryfikacji konferencji) MedTech Europe, aby było możliwe ufundowanie grantu edukacyjnego na cel uczestnictwa przedstawicieli HCO w tym wydarzeniu. Jeżeli wydarzenie nie zostało zweryfikowane w CVS, musi ono zostać zatwierdzone przez Business Ethic and Compliance Coloplast A/S.
Wszystkie wnioski o grant edukacyjny muszą być składane przez ustalany w Coloplast proces aplikacji. Granty może zatwierdzać jedynie Komisja ds. Grantów.

Wnioski o granty edukacyjne


Proces wnioskowania i zatwierdzania:
„Wniosek o grant edukacyjny” dalej „Wniosek” może być wypełniony przez Wnioskodawcę z terenu Polski przy użyciu internetowego formularza. 
Następnie złożony bezpośrednio do Coloplast Sp. z o.o., poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:  edugrantpl@coloplast.com
Formularz „Wniosku” poza  podstawowymi danymi wnioskującego musi zawierać informacje szczegółowe oraz wymagane dodatkowe dokumenty, jak również wyspecyfikowane w formularzu dane, które musi podać Wnioskodawca. 
Złożony Wniosek musi być kompletny aby mógł przejść proces akceptacji. Niekompletne Wnioski nie będą poddawane rozpatrzeniu i akceptacji.
Wszystkie wnioski o granty edukacyjne muszą być składane na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem danego wydarzenia edukacyjnego czy też  innej aktywności edukacyjnej.  Firma sugeruje, aby było to 90 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Pracownicy i przedstawiciele medyczni Coloplast nie są upoważnieni do wyrażania obietnicy czy zgody na udzielenie grantu edukacyjnego.  Nie mogą  także sugerować czy też proponować w imieniu jakiegokolwiek wnioskodawcy wpłynięcia na decyzję Komisji ds. Grantów.
W żadnym wypadku pracownik lub przedstawiciel  medyczny Coloplast nie może poświadczać ani sugerować klientowi lub potencjalnemu klientowi (wnioskodawcy), że grant edukacyjny może być udzielony w związku z zakupem, zamówieniem czy polecaniem jakiegokolwiek produktu Coloplast.
Tylko kompletne Wnioski przechodzą wstępną weryfikację formalną i kierowane są do oceny przez Komisję ds. Grantów, która jest regionalną grupą decyzyjną na obszar Europy Środkowo-Wschodniej.
Wnioski formalnie kompletne będą analizowane i szczegółowo oceniane przez Komisję pod kątem celowości. Granty mogą być przyznane tylko konkretnej organizacji, nie zaś osobie fizycznej.
Komisja ds. Grantów spotyka się okresowo, w miarę potrzeb, aby zapoznać się ze złożonymi wnioskami m które po analizie zatwierdza albo odrzuca. 
Komisja ds. Grantów nie będzie powoływana do oceny pojedynczych wniosków. Ocenie będzie poddawana pula Wniosków otrzymana od czasu poprzedniego spotkania Komisji. Z tego względu bardzo istotnym jest jak najwcześniejsze składanie aplikacji, przed datą wydarzenia.
Złożenie aplikacji o grant edukacyjny nie wiąże się z jej zatwierdzeniem, dlatego nie należy zakładać, że każdy Wniosek będzie zaakceptowany. Zależy to od merytoryki wydarzenia, puli budżetowej w Coloplast, terminu wydarzenia oraz innych czynników branych pod uwagę przez Komisję.
Wnioskodawcy otrzymają powiadomienie o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Wniosku, po tym jak Komisja ds. Grantów Coloplast podejmie decyzję.
Coloplast zgodnie z wymaganiami będzie utrzymywał zapisy dotyczące wszystkich Wniosków o grant edukacyjny, zarówno zatwierdzonych jak i odrzuconych, a także decyzji Komisji ds. Grantów.Zamknij

Czytaj więcej

Jakie elementy bierze pod uwagę Komisja ds. Grantów podczas oceny złożonego Wniosku? Decyzja o przyznaniu grantu opiera się o obiektywne kryteria. Coloplast bierze pod uwagę następujące kryteria związane z wydarzeniem edukacyjnym. Przeczytaj więcej o kryteriach oceny

Program wydarzenia edukacyjnego:

 • Powinien odnosić się do obszarów działań i praktyk medycznych, w które zaangażowana jest firma Coloplast lub które znajdują się w obrębie jej zainteresowań.
 • Powinien bezpośrednio odnosić się do specjalizacji i/lub praktyki medycznej pracowników służby zdrowia, których organizacja ochrony zdrowia zamierza wydelegować na wydarzenie lub powinien w wystarczającym stopniu odnosić się do tych tematów, aby uzasadnić udział danego pracowników służby zdrowia.
 • W przypadku wydarzeń organizowanych przez strony trzecie, program powinien być pod wyłączną kontrolą strony trzeciej będącej organizatorem, która to jest za niego wyłącznie odpowiedzialna.
 • Atrakcje rozrywkowe nie mogą znajdować się w programie edukacyjnym, jeśli są planowane  muszą być opłacane osobno przez pracowników służby zdrowia. Żadna część grantu edukacyjnego udzielonego przez Coloplast nie może być wykorzystana na atrakcje rozrywkowe. Część rozrywkowa nie może zdominować ogólnie naukowej treści programu ani jej zakłócać i w żadnym przypadku nie powinna być główną atrakcją wydarzenia organizowanego przez stronę trzecią.
 • Podstawowy celem wydarzenia musi być edukacja medyczna.

Miejsce i lokalizacja

Miejsce i lokalizacja wydarzenia nie powinny być jego główną atrakcją. Coloplast  zwraca  uwagę na następujące kwestie, od których nie robi wyjątków: 

Coloplast nie akceptuje potencjalnego krytycznego odbioru przez opinię publiczną lokalizacji i miejsca wydarzenia.

 • Miejsce i lokalizacja nie mogą być postrzegane jako luksusowe lub nastawione na turystykę/wypoczynek lub jako służące tylko rozrywce.
 • Miejsce i lokalizacja muszą znajdować się w obrębie lub w pobliżu dużego lub małego miasta, które znane jest jako ośrodek naukowy lub biznesowy, odpowiednie do organizacji wydarzenia służącego merytorycznej wymianie poglądów i przekazywaniu wiedzy oraz rozwoju edukacji.
 • Pora roku, podczas której organizowane jest wydarzenie nie może być kojarzona z sezonem turystycznym w danej lokalizacji geograficznej (przyjęto że: sezon zimowy od 20 grudnia do 21 marca, sezon letni od 1 czerwca do 15 września).

Goście

 • Grant edukacyjny przyznany przez Coloplast nie może być w żaden sposób użyty w celu ułatwiania czy bezpośredniego pokrywania różnych kosztów (np. transportu, zakwaterowania, posiłków) związanych z gośćmi pracowników ochrony zdrowia, którzy im towarzyszą na wydarzeniu naukowym (małżonkowie, członkowie rodziny, przyjaciele, itp.).

 

Zakwaterowanie, podróż i inne wsparcie czy usługi

 • Granty edukacyjne udzielane przez Coloplast nie mogą być wykorzystywane do opłacenia lub zwrotu kosztów zakwaterowania pracowników służby zdrowia w najlepszych lub luksusowych hotelach.
 • Grant edukacyjny może zostać wykorzystany do pokrycia kosztów jedynie rozsądnych wydatków reprezentacyjnych.
 • Grant edukacyjny może pokryć koszt podróży lotniczej jedynie klasą ekonomiczną lub standardową, chyba że czas lotu przekracza 5 godzin. W takim przypadku można rozważyć klasę biznesową. Pierwsza klasa nigdy nie jest odpowiednia.
 • Zakwaterowanie i/lub inne usługi nigdy nie powinny obejmować pobytu przekraczającego oficjalny czas trwania wydarzenia.

System weryfikacji wydarzeń  (CVS)

 • Tam, gdzie ma to zastosowanie, wydarzenie organizowane przez stronę trzecią musi uzyskać akceptację poprzez system weryfikacji konferencji MedTech Europe (CSV-Conference Vetting System) www.ethicalmedtech.eu
 • Wnioskodawca musi samodzielnie sprawdzić czy wydarzenie ma akceptację CVS.

Transparentność

 • Organizacja ochrony zdrowia (HCO) otrzymująca grant musi zapewnić pełen dostęp do dokumentacji i informacji potwierdzających, że grant rzeczywiście został wykorzystany zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.
 • Wnioskująca o grant organizacja ochrony zdrowia, która poprzednio uzyskała grant edukacyjny i nie przedstawiła wymaganej dokumentacji,  potwierdzającej że dany grant został faktycznie wykorzystany na ustalony cel, może zostać wyłączona z otrzymywania kolejnych grantów edukacyjnych, do czasu kiedy przedłoży taką dokumentację do Coloplast.
Zamknij
Zamknij

Zamów darmową próbkę

Dziękujemy za zamówienie

Zobacz wersję dla urządzeń stacjonarnych